Links for MQ2

MQ2-0.1.0.tar.gz
MQ2-0.1.2.tar.gz
MQ2-0.2.0.tar.gz
MQ2-1.0.0.tar.gz
MQ2-1.1.0.tar.gz