Links for Kokusai_PP_pack

Kokusai_PP_pack-0.0.tar.gz
Kokusai_PP_pack-0.1.0.tar.gz