Links for Khayyam

Khayyam-0.9.1-py2.7.egg
Khayyam-0.9.2-py2.7.egg
Khayyam-0.9.1.tar.gz
Khayyam-0.9.2.tar.gz
Khayyam-0.9.tar.gz