Links for Faker

Faker-0.0.2.tar.gz
Faker-0.0.3.tar.gz
Faker-0.0.4.tar.gz