Links for CiteBib

CiteBib-0.1.tar.gz
CiteBib-0.2.5.tar.gz
CiteBib-0.2.tar.gz
CiteBib-0.3.tar.gz
CiteBib-0.4.1.tar.gz
CiteBib-0.4.tar.gz